استاد شفیعی کدکنی در کتابخانه ضرابی، روز جمعه 19 اردیبهشت

استاد شفیعی کدکنی در کتابخانه ضرابی، روز جمعه 19 اردیبهشت

نشست اورگامی، دانشجویان معماری دانشگاه کاشان

نشست اورگامی، دانشجویان معماری دانشگاه کاشان

مراسم بزرگداشت خانم جین لویسون

مراسم بزرگداشت خانم جین لویسون

مراسم بزرگداشت خانم جین لویسون استاد دانشگاه لندن و جمع آورنده کاملترین آرشیو موسیقی سنتی ایرانی. با حضور جمعی از بزرگان موسیقی کاشان، ایشان این آرشیو را در اختیار همگان گذارده اند

نشست روانشناسی

نشست روانشناسی

ورکشاپ شیت بندی، ارائه و پرزانته دانشجوهای معماری دانشگاه کاشان

ورکشاپ شیت بندی، ارائه و پرزانته دانشجوهای معماری دانشگاه کاشان

نشست تاریخ هنر

نشست تاریخ هنر

نشست فبک گروه روانشناسی

نشست فبک گروه روانشناسی

نشست فکرانه هنر

نشست فکرانه هنر

دانشجوهای ارشد معماری دانشگاه کاشان در کتابخانه ایرانشناسی ضرابی

دانشجوهای ارشد معماری دانشگاه کاشان در کتابخانه ایرانشناسی ضرابی

آدرس: کاشان، خیابان فاضل‌نراقی، کوچه فرهنگ ٣١، کوچه درب‌باغ، کتابخانه ضرابی
ساعت کار: هرروز از ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر